ข่าววันนี้ » ทั่วไป
salah - 8 กุมภาพันธ์ 2562 | แก้ไข

ทูลกระหม่อมหญิงฯ สาเหตุที่ ลาออกจาก ฐานันดรศักดิ์ เรื่องที่คนไทยไม่เคยรู้

นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์การเมืองไทย เมื่อ พรรคไทยรักษาชาติ ได้ยื่นบัญชีรายชื่อต่อ กกต. พร้อมยืนยันอย่างเป็นทางการให้คนไทยรับรู้แล้วว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็น แคนดิเดต "นายกรัฐมนตรี" พรรค ไทยรักษาชาติ

สำหรับประเด็นเรื่องการ ลาออกจาก ฐานันดรศักดิ์  ของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นั้น พระองค์ทรงเคยได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2515 ผ่าน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 112 ฉบับพิเศษหน้า 1 ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ไว้ว่า

"ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ได้ทรงพระดำริเห็นถ่องแท้ด้วยพระองค์เองแล้วว่า การดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ในฐานะสมเด็จเจ้าฟ้าเป็นกิจพิเศษ กอปรด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงหลายด้าน ไม่ทรงสามารถจะปฏิบัติให้สมบูรณ์โดยตลอดได้"

"จึงขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ และขอรับสนองพระเดชพระคุณในฐานะเป็นสามัญชน ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาต จึงขออัญเชิญพระบรมราชโองการมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.ค.2515 จอมพล ถนอม กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวัติ"

เรียบเรียงข้อมูลโดย mekhaoduan

Loading...

ข่าวใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็น