ข่าววันนี้ » โซเชียล
Petch Jarm - 1 เมษายน 2563 | แก้ไข

เฮทั้งประเทศ! ครม. อนุมัติ แจกเงิน 15,000 เพิ่มเป็น 9 ล้านสิทธิ

จากการเปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 ลงทะเบียน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม เป็นต้นมา พบว่า ผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบสิทธิ มีจำนวนทั้งสิ้น 18.8 ล้านคน จึงได้มีการประเมินว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจะมีเพิ่มกว่าที่ได้ประมาณการไว้

โดยทาง กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการชดเชยรายได้ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง ดังนี้

1. ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิของมาตรการชดเชยรายได้ ให้ครอบคลุมทั่วถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากเดิม จำนวน 3 ล้านคน เพิ่มเป็น จำนวน 9 ล้านคน

2. เพื่อให้สามารถชดเชยรายได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที กระทรวงการคลังขอนำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนไม่เกิน 45,000 ล้านบาท ที่ได้รับจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 มาใช้ในการชดเชยรายได้ครั้งแรก ในเดือนเมษายน 2563 ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบที่ได้รับสิทธิตามมาตรการชดเชยรายได้ ไปพลางก่อน สำหรับในเดือนต่อ ๆ ไป กระทรวงการคลังจะได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง

3. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินสนับสนุนที่ได้รับตามมาตรการชดเชยรายได้ โดยให้กรมสรรพากรเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

แสดงความคิดเห็น